Tag Archives for " C / C++ "

Програмиране на С

Курсът “Програмиране на С” е посветен на програмния език С, който се явява един от най-масово използваните езици за програмиране в света и намира в широко приложение в областта на системното и приложно програмиране благодарение на своята гъвкавост, мощ и бързина. Обучението в този курс е с практическа насоченост и има за цел създаването на добра основа за по-нататъшно усъвършенстване на знанията и уменията в областта на приложното и системно програмиране.

Приложно програмиране на С

Курсът „Приложно програмиране на С“ е продължение на курса “Програмиране на С” и има за цел да разшири и задълбочи знанията и уменията в областта на програмирането на С до нивото на професионалистите.
Включените в курса теми засягат въпроси като запис и четене на данни от текстови и двоични файлове, усъвършенствани техники за работа с указатели, ефективно управление на паметта, управление на процеси и нишки (Threads).
Специално внимание е отделено на структурите от данни като списъци, опашки и дървета както и на създаването на собствени динамични и статични библиотеки.

Програмиране на приложения на С с GTK+

„Програмиране на приложения на С с GTK+“ е практически курс, който има за цел придобиването на знания и умения за програмиране на приложни програми с графичен потребителски интерфейс (GUI) на езика C. И ако по отношение на езика С нямате съмнения в неговите предимства като език за програмиране, то към тях можете да добавите и тези три предимства на GTK+

GTK+ има богат набор от визуални компоненти (бутони, текстови полета, диалогови прозорци и др.), функции и средства за обработка на събития, които улесняват значително програмирането на приложни програми.

GTK+  е многоплатформена библиотека и позволява създаването на приложения за различни операционни системи или прехвърлянето им от една в друга без особени проблеми.

GTK+ има изключително добра поддръжка и документация и има множество приложения и графични среди (GNOME) разработени на базата на тази библиотека.

Програмиране на C, C++ и Java

Пакетът “Програмиране на C, C++ и  Java”, включва три курса, които имат за цел да  ви запознаят с възможностите и програмирането на тези широко използвани езици за програмиране.

Съдържанието и последователността на представените в пакета курсове позволява оптимално да усвоите синтаксиса, принципите и идеите на езиците за програмиране C, C++ и Java и  ще формира една добра основа за развитие в областта на приложното програмиране.

Системно програмиране на С за GNU/Linux

Курсът „Системно програмиране на С за GNU/Linux“ е посветен на програмния интерфейс на GNU/Linux системи и в него се разглеждат въпроси като функции на ядрото (system calls), управление на процеси и нишки, вход/изход на ниско ниво, комуникация между процеси (IPC) права на групи и потребители и др.

Обучението предполага добри умения за програмиране на С с функциите от Стандартната библиотека като и на свободна работа в операционната система GNU/Linux на ниво конзола и команди.

Професия Програмист

Специалност “Програмно осигуряване”

coursecategoriesicon_pro3
Обучението по професията “Програмист”, специалност “Програмно осигуряване” дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения свързани със създаване на приложни и интернет програми и  приложен софтуер. Акцентите в обучението са поставени върху ключовите за специалистите по програмно осигуряване професионални компетенции.

Програмиране на приложения за Интернет с Java

“Програмиране на приложения за Интернет с Java” е специализиран пакет от четири курса, които обхващат необходимите знания и умения за програмиране на Java приложения работещи в интернет/интранет (корпоративна) среда. Обучението завършва с практически проект обединяващ  знанията получени  в отделните курсове.

Приложно програмиране на Java и бази данни

“Приложно програмиране на Java и бази данни” е пакет от три курса имащи за цел усвояване на техниките и принципите за програмиране на бизнес приложения с графичен поребителски интерфейс на Java в комбинация с бази данни. Обучението завършва с практически проект обединяващ знанията от отделните курсове.

Програмиране на С++

C++ е обектно-ориентиран език за програмиране. Изграден върху основите на С, към С++ са добавени редица нови възможности, като нови типове данни, именовани пространства, обработка на изключения и др. Това позволява създаването на по-сложни и надеждно работещи програми за по-кратко време. Най-значимото нововъведение в езика е обектно-ориентираното програмиране. Изграждането на приложни програми за работа с бази данни, текстови редактори, програми за комуникация е значително по-ефективно с използването на обектно- ориентираните възможности на езиците за програмиране.

Предлаганият курс има за цел да получите знания и практически умения в обектно-ориентираното програмиране на C++.

Програмиране на приложения със С++ и Qt

Курсът „Програмиране на приложения със С++ и Qt“ е посветен на програмирането на приложни програми на С++ с компоненти от библиотеката Qt.  Qt е една от най-добрите библиотеки за С++, притежаваща множество компоненти за графичен потребителски интерфейс (GUI) , невероятна гъвкавост и позволяваща с лекота разработването на приложения за операционните системи Linux, MacOS, MS Windows както и за мобилни платформи.

Обучението в курса „Програмиране на приложения със С++ и Qt“ предполага добра основа и умения за програмиране на С и С++. Акцентът в обучението в този курс е поставен върху компонентите на Qt за изграждане на графичен потребителски интерфейс (GUI), обработката на събития и класовете за структури от данни на Qt.