Tag Archives for " LINUX "

Професия Техник на компютърни системи

Специалност  “Компютърни мрежи”

coursecategoriesicon_net
Обучението по професията “Техник на компютърни системи”, специалност “Компютърни мрежи” дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения, свързани с изграждането и поддържането на компютърни мрежи. Акцентите в обучението са поставени върху ключовите за техника на компютърни системи професионални компетенции.

Linux EXPERT

Лекторът на този курс е сертифициран Linux администратор.

Linux EXPERT е специализиран пакет от три  курса посветени на  администрирането и конфигурирането на операционната система Linux, на  управлението на  мрежовите услуги и сигурност на Linux сървъри.

Въведение в Linux за администратори


Linux Professional Institute


Лекторът на този курс е сертифициран Linux администратор.

Курсът  “Въведение в Linux за администратори” има за цел да получите знания и практически умения за работа с операционната система Linux от гледна точка на нейното администриране.

Професионално администриране на Linux


Linux Professional Institute


Лекторът на този курс е сертифициран Linux администратор.

Kурсът “Професионално администриране на Linux” e естествено продължение на курса “Въведение в Linux” и има за цел задълбоченото изучаване и придобиване на практически умения в професионалното администриране на сървъри работещи под управлението на операционната система Linux.

Мрежова комуникация, услуги и сигурност на Linux сървъри


Linux Professional Institute


Лекторът на този курс е сертифициран Linux администратор.

Kурсът “Мрежова комуникация, услуги и сигурност на Linux сървъри” обхваща настройките на мрежови карти, инструментите за тест, диагностика и настройка на мрежовата комуникация, филтриране на трафика с iptables и администрирането на основните мрежови услуги- NTP, DNS, DHCP и SSH.

Корпоративни Linux сървъри – изграждане и администриране


Linux Professional Institute


Лекторът на този курс е сертифициран Linux администратор.

В курса “Корпоративни Linux сървъри – изграждане и администриране” се изучава инсталирането, настройката и администрирането на  услуги използвани в голяма част от сървърите работещи във фирми от различен мащаб и сфера на дейност: OpenLDAP, Apache, Cups, Sаmba, Postfix и др. Специално внимание е отделено на въпросите свързани със сигурността и защитата на сървърите, услугите и потребителите.

Компютърни мрежи – организация, изграждане и настройка

Linux Professional Institute Лекторът на този курс е сертифициран Linux администратор.

Ако преди години само големи фирми можеха да си позволят свързването на компютрите си в мрежа, то днес се приема за естествено, когато във офиса компютрите са свързани в мрежа. Предимствата на компютърните мрежи са много: възможност за ползване на една връзка към интернет, споделяне на общи ресурси- принтери, дисково пространство и обмяна на файлове, работа с обща база данни и др. Предлаганият курс има за цел да получите основни знания и практически умения в изграждането на компютърни мрежи, настройка на хардуера и операционната система.