Изчисления със SQL заявки на данни от MS Excel

Безспорно MS Excel е чудесна програма с милиони почитатели и потребители, с универсално приложение и независима по отношение на семантиката на данните и изчисленията, които се извършват.

Тази статия има за цел да:

 • представи един малко по-различен подход при работа с големи масиви от данни
 • позволи по-ефективно изпълнение на ежедневните задачи
 • внесе динамика в процеса
 • улесни тестването на варианти в нетривиални ситуации като работа с нови данни или изчисления различни от обичайните

Когато става дума за SQL заявки в съзнанието на повечето специалисти работещи с данни това се асоциира със сървър за бази данни, с често сложен процес на инсталация, настройки и др. недостъпни за потребители без права на администратори операции, но …

Съществува и алтернативно решение, което в комбинация с MS Excel е идеалният вариант:

 • не е сървърна програма и работи локално на вашия компютър
 • има минимални настройки (най-вече за удобство)
 • освен че е безплатно, решението е ориентирано към задачи свързани с анализ гигабайти от данни.

Време е да се запознаете с DuckDB – специализирана, настолна (desktop) OLAP (Online Analytical Processing) база данни, с отворен код и разработена в Centrum Wiskunde & Informatica (CWI).

DuckDB е способна да извършва изключително бързи изчисления с огромни масиви от данни благодарение на колонната структура за съхранение на данните и векторизираните операции при изчисления.

Колонна структура на съхранение означава, че всяка колона от таблиците се съхранява като самостоятелен обект в базата данни, което позволява допълнителна компресия на данните, така че те да те минимално място, а това от своя страна позволява зареждането им директно в RAM паметта. От популярните продукти Power BI и повечето съвременни сървъри за аналитики (напр. ClickHouse) съхраняват данните в този вид.

Векторизирани операции означава, че изчисленията се извършват не стойност по стойност както е при традиционните итерактивни алгоритми, а паралелно с целите масиви от данни.

За да добиете по-добра представа за предимствата на DuckDB като помощен инструмент при работа с таблици на MS Excel ще решим две задачи, които често се срещат в практиката.

Задача 1

Разполагаме с данните за продажбите на продукти за 4 години (2014 – 2017) записани в самостоятелни файлове. Необходимо да изчислим по година и сегмент на клиента (Consumer, Corporate, Home Office):

 • стойност на покупките
 • общо количество продадени единици
 • брой поръчки
 • междинни суми по година, сегмент

За да изпълните заявките на вашия компютър е необходимо да заредите разширението spatial, с помощта на което става четенето на MS Excel файлове. Подробности можете да намерите в Excel Import и Excel Export

Стъпка 1: обединяваме 4-те файла и ги превръщаме в източник на данни за следващите действия

WITH
  sales
  AS (
    SELECT * FROM st_read('Z:\data\xlsx\store-sales-2014.xlsx')
      UNION
    SELECT * FROM st_read('Z:\data\xlsx\store-sales-2015.xlsx')
      UNION
    SELECT * FROM st_read('Z:\data\xlsx\store-sales-2016.xlsx')
      UNION
    SELECT * FROM st_read('Z:\data\xlsx\store-sales-2017.xlsx')
  )
SELECT
  *
FROM
  sales
LIMIT 10;

Първите 10 реда от данните в Excel

Данните от 4-те файла могат за удобство да се запишат и в таблица от базата данни.

CREATE OR REPLACE TABLE store_sales
AS
  SELECT * FROM st_read('Z:\data\xlsx\store-sales-2014.xlsx')
    UNION
  SELECT * FROM st_read('Z:\data\xlsx\store-sales-2015.xlsx')
    UNION
  SELECT * FROM st_read('Z:\data\xlsx\store-sales-2016.xlsx')
    UNION
  SELECT * FROM st_read('Z:\data\xlsx\store-sales-2017.xlsx')

Стъпка 2: SQL заявка с необходимите изчисления

WITH
  sales
  AS (
    SELECT * FROM st_read('Z:\data\xlsx\store-sales-2014.xlsx')
      UNION
    SELECT * FROM st_read('Z:\data\xlsx\store-sales-2015.xlsx')
      UNION
    SELECT * FROM st_read('Z:\data\xlsx\store-sales-2016.xlsx')
      UNION
    SELECT * FROM st_read('Z:\data\xlsx\store-sales-2017.xlsx')
  )
SELECT
  YEAR(s.sales_date) sales_year
,  s.segment
,  ROUND(SUM(s.sales_amount),2) sales_sum 
,  ROUND(SUM(s.quantity))   sales_qnt 
FROM
  sales s
GROUP BY GROUPING SETS(
  (sales_year, s.segment),
  (sales_year),
  (s.segment),
  ()
)
ORDER BY
  sales_year
,  s.segment

Междинни суми и обща стойност

Стъпка 3: Експортираме данните обратно в MS Excel формат

COPY(
  WITH
  sales
  AS (
    SELECT * FROM st_read('Z:\data\xlsx\store-sales-2014.xlsx')
      UNION
    SELECT * FROM st_read('Z:\data\xlsx\store-sales-2015.xlsx')
      UNION
    SELECT * FROM st_read('Z:\data\xlsx\store-sales-2016.xlsx')
      UNION
    SELECT * FROM st_read('Z:\data\xlsx\store-sales-2017.xlsx')
  )
SELECT
  YEAR(s.sales_date) sales_year
,  s.segment
,  ROUND(SUM(s.sales_amount),2) sales_sum 
,  ROUND(SUM(s.quantity))   sales_qnt 
FROM
  sales s
GROUP BY GROUPING SETS(
  (sales_year, s.segment),
  (sales_year),
  (s.segment),
  ()
)
ORDER BY
  sales_year
,  s.segment
)
TO 'Z:\data\xlsx\store-sales-report.xlsx'
WITH ( FORMAT GDAL, DRIVER 'xlsx');

Експортираните в Excel данни

Задача 2

Разполагаме с продажбите през периода 2014-2017 година. Необходимо е за всяка година да се сравнят продажбите през текущ месец и същия месец миналата година като и да се изчисли изменението в парични единици и проценти.

Примерният резултат би изглеждал така:

Year Month Sales Sales LY Diff Diff %
2014 1 500 null null null
2014 2 600 null null null
2015 1 700 500 200 40.00%
2015 2 550 600 -50 8.30%

Стъпка 1: зареждане на данните и сумиране на продажбите по месеци за всяка година

SELECT 
  YEAR(order_date) sales_year
,  MONTH(order_date) sales_month
,  ROUND(SUM(sales)) sales_amt
FROM
  st_read('Z:\data\xlsx\superstore-sales.xlsx')
GROUP BY ALL
ORDER BY
  1
,  2
LIMIT 10;

Стойност на продажбите по години и месеци

GROUP BY ALL е едно много удобно допълнение към стандартната GROUP BY клауза в DuckDB, позволяваща групирането да се извърши без изброяване на всички колони в SELECT частта на заявката.

Стъпка 2: сравнение между текущ и същият месец миналата година

WITH
  sales
  AS (
    SELECT 
      YEAR(order_date) sales_year
    ,  MONTH(order_date) sales_month
    ,  ROUND(SUM(sales)) sales_amt
    FROM
      st_read('Z:\data\xlsx\superstore-sales.xlsx')
    GROUP BY ALL
    ORDER BY
      1
    ,  2  
  )
SELECT
  s.sales_year
,  s.sales_month
,  s.sales_amt
,  LAG(s.sales_amt, 12)
    OVER( ORDER BY s.sales_year, s.sales_month ) sales_ly
,  s.sales_amt - sales_ly diff
,  ROUND(diff / sales_ly * 100,2) diff_perc
FROM 
  sales s

Сравнение текущ месец и същият месец минала година

В стандартния SQL псевдонимите на колоните от SELECT директно не могат да участват в изрази като използваните в заявката от примера (двата реда над FROM) и това е още едно удобно допълнение към езика SQL в DuckDB.

Стъпка 3: Експорт на резултатите в MS Excel

COPY (
  WITH
  sales
  AS (
    SELECT 
      YEAR(order_date) sales_year
    ,  MONTH(order_date) sales_month
    ,  ROUND(SUM(sales)) sales_amt
    FROM
      st_read('Z:\data\xlsx\superstore-sales.xlsx')
    GROUP BY ALL
    ORDER BY
      1
    ,  2  
  )
  SELECT
    s.sales_year
  ,  s.sales_month
  ,  s.sales_amt
  ,  LAG(s.sales_amt, 12)
      OVER( ORDER BY s.sales_year, s.sales_month ) sales_ly
  ,  s.sales_amt - sales_ly diff
  ,  ROUND(diff / sales_ly * 100,2) diff_perc
  FROM 
    sales s
)
TO 'Z:\data\xlsx\report.xlsx'
WITH ( FORMAT gdal, DRIVER 'xlsx');

Експортираните в Excel данни


Какво е различното при използвания подход?

Гъвкавост, динамика на процеса, ефективност

Езикът SQL дължи популярността си на своята гъвкавост и лекота в използването и изучаването му. Например ако в първата задача трябва да добавим още няколко години (файла), то към заявката ще добавим съответния брой UNION клаузи последвани от SELECT заявки.

В изразите с изчисления лесно можем да правим промени като например да извадим ДДС от стойността, да конвертираме в друга валута или да разместим колоните, да сортираме или да филтрираме резултатите по различни критерии – всички промени можем да направим за секунди.

SQL заявките са много близки до естествения език. Да си представим ситуация, в която на наш колега трябва да възложим задача. Бихме му казали нещо от типа на „Избери … от таблиците … където …“ и т.н., което преведено на SQL ще изглежда SELECT ... FROM ... WHERE ....

Близостта на SQL до естествения език позволява да поддържаме висока динамика в процеса на решаване на задачи и съставянето на заявките да тече почти паралелно с мисълта и с минимум допълнителни действия.

Автор: Дикран Хачикян