Machine Learning: Оптимизация на модели чрез библиотеката Optuna

Оптимизацията на модели е важна стъпка при решаване на задачи чрез методите на машинното обучение. При нея се стремим да открием тези параметри, при които получаваме оптимални резултати от моделите. Вместо да ги търсим чрез ръчни настройки, можем да използваме конкретни библиотеки и Optuna е създадена специално за тази цел. Тя улеснява процеса на подбор на най-добрите параметри.

В тази статия ще прегледаме как можем да оптимизираме модели чрез Optuna в контекста на конкретна практическа задача.

През какви стъпки трябва да преминем, когато използваме Optuna?

Optuna позволява откриването на оптималните параметри, като намира минимума или максимума на конкретна функция и извежда тези параметри, при които е получен най-добрият резултат. За използване на тази библиотека е нужно да преминем през 2 стъпки:

1/ Дефиниране на пространството от параметри вътре в целевата функция

За разлика от други библиотеки като Hyperopt, задаваме стойностите на параметрите вътре в целевата функция, което е доста по-гъвкаво. Optuna предоставя възможности за задаване на параметри от различни типове:

 • категорийни – trial.suggest_categorical()
 • цели числа – trial.suggest_int()
 • дробни числа – trial.suggest_uniform(), trial.suggest_loguniform() или trial.suggest_discreteuniform()

Приложението им ще видите по-надолу в практическата задача.

2/ Създаване на study обект

Всички резултати от търсенето на оптималните параметри се съхраняват в специален обект – study. При създаването му се определя дали целевата функция ще се минимизира или максимизира. След това се прилага метода optimize, за да се оптимизира модела. Получените резултати могат да се изследват чрез различните свойства на обекта.

По подразбиране при Optuna се използва оптимизационният алгоритъм Tree Parzen Estimator (TPE), но има възможност за избор и на друг. Различните алгоритми са достъпни в модула samplers.

За разлика от други библиотеки, Optuna позволява по време на оптимизация да се прекратят конкретни опити, които според алгоритъма биха били неуспешни (Pruning of unpromising trials). В модула pruners има различни класове, които да определят какви са критериите за прекратяване на оптите. Например MedianPruner, който сравнява текущия резултат с медианата от предходните и ако той е по-лош, прекратява опита, или PercentilePruner, при който можем да зададем конкретен перцентил и се проверява дали полученият резултат е по-лош от конкретен % от предходните резултати. Ако това условие е изпълнено, опитът се прекратява.

Практическа задача

Ще използваме Optuna, за да решим една задача за бинарна класификация, при която трябва да се определи дали клиент ще се възползва от оферта за срочен депозит. Целевата променлива е с две възможни стойности – да или не. Данните, с които ще работим, са предварително изчистени – оставени са само май-важните колони, премахнати са екстремни стойности и т.н.

В следните статии можете да прочетете повече за различните стъпки от етапа на предварителна обработка на данните:

Примерът, който ще разгледаме по-надолу, можете да изтеглите от тук.

Оценка на модела без оптимизация

Ще изградим модел, който ще използва алгоритъма RandomForest при определяне на класовете на обектите. В таблицата по-надолу можете да видите някои негови параметри и техните стойности по подразбиране.

ParameterDefault value
0criteriongini
1max_depthNone
2max_featuresauto
3min_samples_leaf1
4min samples_split2
5n_estimators100
# Създаване на модела с параметри по подразбиране
rf = RandomForestClassifier()

# Обучение на модела
rf.fit(X_train_res, y_train_res)

# Тест на модела
rf_pred = rf.predict(X_test)

Резултати:

MetricsValues
0Overall Accuracy0.70597
1Overall Error0.29403
2Precision0.649819
3Specificity0.751282
4Sensitivity0.642857
5F1_score0.64632

Моделът е с обща точност 71% и в 65% от случаите е определил, че даден човек ще се възползва от оферта за срочен депозит и той в действителност би я приел. Намерил е 75% от отрицателния клас и 64% от положителния.

Можете да научите по-подробно за основните метрики за оценка на класификационни модели в статията Machine Learning: Метрики за оценка на класификационни модели.

Оценка на модела след оптимизация

Създаване на пространството от параметри вътре в целевата функция е първата стъпка, която трябва да предприемем, при оптимизация на модели с библиотеката Optuna.

# Дефиниране на целевата функция
def objective(trial):

  # Създаване на пространство от параметри и техните стойности
  criterion = trial.suggest_categorical('criterion', ['entropy', 'gini'])
  n_estimators = trial.suggest_int('n_estimators', 200, 500)
  max_depth = trial.suggest_int('max_depth', 1, 11)
  max_features = trial.suggest_categorical('max_features', ['sqrt', 'log2', None])
  min_samples_leaf = trial.suggest_int('min_samples_leaf', 2, 14)
  min_samples_split = trial.suggest_int('min_samples_split', 2, 8)

  # Създаване на модел
  clf = RandomForestClassifier(n_estimators=n_estimators,
                 criterion=criterion,
                 max_depth=max_depth,
                 max_features=max_features,
                 min_samples_split=min_samples_split,
                 min_samples_leaf=min_samples_leaf)

  # Получаване като резултат общата точност
  return cross_val_score(clf, X_train_res, y_train_res, scoring='accuracy', n_jobs=-1, cv=5).mean()

Общата точност е зададена като метрика за оценка на целевата функция, т.е. ще се търсят тези стойности на параметрите, при които имаме най-висок резултат.

Следващата стъпка е оптимизиране на модела. Необходимо е да създадем study обект, в който да съхраняваме резултатите от търсенето, след което да използваме метода optimize за извършване на оптимизацията.

# Създаване на study обект
study = optuna.create_study(direction='maximize')

# Извършване на оптимизацията
study.optimize(objective, n_trials=100)

# Съхраняване на оптималните параметри в отделна променлива
trial = study.best_trial

Optuna позволява да изберем дали да максимизираме или минимизираме целевата функция чрез параметъра direction на метода create_study, а чрез задаване на n_trials на метода optimize указваме броя опити на алгоритъма да открие най-добрите параметри.

Оптималните параметри са следните:

ParametersValues
0criteriongini
1n_estimators328
2max_depth10
3max_featuressqrt
4min_samples_leaf6
5min_samples_split7

След като сме намерили оптималните параметри, можем да изградим новия модел и да използваме получените за тях стойности.

# Създаване на модел с оптималните параметри
trainedforest = RandomForestClassifier(criterion = best_params['criterion'], max_depth = best_params['max_depth'], 
                    max_features = best_params['max_features'], 
                    min_samples_leaf = best_params['min_samples_leaf'], 
                    min_samples_split = best_params['min_samples_split'], 
                    n_estimators = best_params['n_estimators'])

# Обучение на модела
trainedforest.fit(X_train_res, y_train_res)

# Тест на модела
rf_new_pred = trainedforest.predict(X_test)

Резултати:

MetricsValues
0Overall Accuracy0.759701
1Overall Error0.240299
2Precision0.740891
3Specificity0.835897
4Sensitivity0.653571
5F1_score0.694497

В 76% от случаите моделът правилно е класифицирал обектите в съответните класове. Открил е 74% от хората, които в действителност биха се възползвали от офертата, 84% от отрицателния клас и 65% от положителния.

Сравнение на резултатите

В сравнителната таблица по-надолу можете да видите как се различават стойностите на метриките при модел без и с оптимизация.

MetricsRF DefaultRF Best Params
0Overall Accuracy0.705970.759701
1Overall Error0.294030.240299
2Precision0.6498190.740891
3Specificity0.7512820.835897
4Sensitivity0.6428570.653571
5F1_score0.646320.694497

Има подобрение при всички класификационни метрики след оптимизация на модела. Това се наблюдава и при графиките на матриците на неточностите и тези на ROC и Precision-Recall кривите.

confusion matrix оптимизация параметри и подразбиране

Оптимизираният модел се справя по-добре от този, който е с параметри по подразбиране, защото получените стойности за False Positive и False Negative са по-ниски. Правилно са определени 326 от общо 390 обекта от отрицателния клас и 183 от 280 от положителния.

От двете визуализации става ясно, че моделът, който е с оптималните параметри, дава по-добри резултати. ROC кривата му е по-далеч от нулевия класификатор, а PR кривата е по-близо до горния десен ъгъл на графиката.

Извод

Optuna предоставя множество възможности при оптимизиране на модели за машинно обучение. Дефиниране на пространството от параметри вътре в целевата функция, позволява по-голяма гъвкавост. Нейни предимства пред други библиотеки са прекратяването на неуспешните опити по време на оптимизация и избор дали да се минимизира или максимизира целевата функция.

Искате да научите повече за машинното обучение?

Включете се в курса по машинно обучение и анализ на данни с Python.

Научете повече

Автор: Десислава Христова