Machine Learning: Откриване на оптималните параметри чрез библиотеката Hyperopt

Автор: Десислава Христова

Библиотеката Hyperopt е създадена специално за оптимизация на модели за машинно обучение и позволява бързо и лесно да открием кои са най-добрите параметри и техните стойности вместо да се опитваме да ги търсим чрез ръчни настройки.

В тази статия ще използваме Hyperopt, за да открием оптималните параметри на модел за машинно обучение в контекста на практическа задача и ще видим как се изменят резултатите след оптимизация.

Преглед на възможностите на библиотеката Hyperopt

Hyperopt използва Бейсовата оптимизация за откриване на оптималните параметри, т.е. подходът е вероятностен, като се преминава през пространство от параметри и техните стойности, за да се намери минимума на конкретна функция. За разлика от други методи като рандомизираното и решетъчното търсене на Scikit-learn, при Hyperopt се взимат под внимание предишни итерации, когато се търсят оптималнитe параметри.

Необходимо е да преминем през няколко стъпки, когато оптимизираме модел чрез библиотеката Hyperopt:

1/ Дефиниране на целевата функция

Целевата функция е тази, на която търсим минимума. Това често е функция на загубите (loss function). Например, ако искаме да намерим тези стойности на параметрите, при които средната квадратична грешка е най-ниска.

2/ Дефиниране на пространство от параметри и техните възможни стойности

Hyperopt предоставя много възможности за настройки на параметрите благодарение на функциите от модула hp. Поддържат се числови и нечислови стойности:

 • Нечислови параметри – hp.choice()
 • Цели числа – hp.randint(), hp.quniform(), hp.qloguniform() и hp.qlognormal()
 • Дробни числа – hp.normal(), hp.uniform(), hp.lognormal() и hp.loguniform()

За цели и дробни числа може да се използва и hp.choice(), когато искаме да изберем една конкретна стойност от определени такива в списък.

Употребата на тези функции следва малко по-надолу в практическия пример.

3/ Инициализиране на Trials обекта

В Trials обекта се съхраняват всички резултати от извършеното търсене на оптимални параметри. Получаваме ги под формата на списък от речници.

 • trials.trials – всички резултати от всяка една итерация
 • trials.results – успешно изчислените стойности, получени от целевата функция и
  статуса на конкретната итерация (дали е успешна или не)
 • trials.losses() – стойностите, получени от целевата функция
 • trials.statuses() – статусите на всяка итерация

4/ Избор на оптимизационен алгоритъм, който да търси в пространството от параметри

Hyperopt предлага няколко варианта за оптимизационен алгоритъм, като основен е Tree Parzen Estimator (TPE). При него се изгражда вероятностен модел, който е базиран на теоремата на Бейс.

Формулата е следната:

    \[p(y\mid x) = \frac{p(x\mid y) * p(y)}{p(x)}\]

 • p(y|x) е вероятността на резултата на целевата функция по отношение на параметрите
 • p(x|y) е вероятността на параметрите по отношение на резултата на целевата функция
 • p(x) e вероятността на параметрите
 • p(y) e вероятността на резултата на целевата функция

Стойностите на параметрите се разделят на 2 части на базата на определен праг, с който се сравнява оценката на целевата функция. Едната част е l(x), където резултатите са хубави и стойността на прага е по-висока от оценката на целевата функция. Другата е g(x), където резултатите са лоши, а прагът е по-нисък от оценката.

Правят се последващи математически изчисления, като идеята е отношението между l(x) и g(x) да се максимизира. На базата на това се избират конкретни параметри и стойностите им, които да се използват, като се взимат под внимание и предишни итерации. Това допринася за по-добри резултати с течение на итерациите.

5/ Прилагане на функцията fmin()

В основата на библиотеката Hyperopt стои функцията fmin(), чрез която се прилага Бейсовата оптимизация. Нейните основни параметри са следните:

 • fn – целевата функция
 • space – пространството от параметри
 • trials – Trials обекта
 • algo – оптимизационният алгоритъм
 • max_evals – максимален брой итерации

Практически пример

За да видим на практика възможностите на Hyperopt, ще направим един пример, в който задачата е да определим дали даден клиент на банка ще се възползва от оферта за срочен депозит или не, т.е. имаме задача за бинарна класификация и двете възможни стойности за целевата променлива са “да” или “не”. Данните, които ще използваме са предварително изчистени – премахнати са ненужни колони и екстремни стойности, направен е визуален анализ и т.н.

Ако искате да научите повече за стъпките от етапа на предварителна обработка на данните, можете да прочетете в следните статии:

Примерът, който ще разгледаме по-надолу, можете да изтеглите от тук.

Оценка на модела без оптимизация

Ще използваме алгоритъма RandomForest при изграждане на модела за машинно обучение, като неговите параметри и техните подразбиращи се стойности можете да видите в таблицата по-долу:

 ParameterDefault value
0criteriongini
1max_depthNone
2max_featuresauto
3min_samples_leaf1
4min samples_split2
5n_estimators100

Резултати:

 MetricsValues
0Overall Accuracy0.714925
1Overall Error0.285075
2Precision0.665428
3Specificity0.769231
4Sensitivity0.639286
5F1_score0.652095

В 71% от всички случаи класификаторът е разпределил правилно обектите в съответните класове. Определил е, че в 67% от случаите хората ще приемат офертата за депозит и те в действителност биха приели. Открил е 77% от хората, които няма да се възползват от офертата и 64% от тези, които ще приемат.

Ако искате да научите по-подробно за тези метрики, можете да прочетете в статията Machine Learning: Метрики за оценка на класификационни модели.

41.79% в тестовата извадка са от положителния клас, а класификаторът е определил 40.14% правилно, т.е. грешката е 1.65%.

Оценка на модела след оптимизация

Първата стъпка, която трябва да предприемем при оптимизация на модела с библиотеката Hyperopt, е да създадем пространство от параметри и техните стойности.

За всеки от параметрите са зададени конкретни възможни стойности, които след това можем да използваме, когато създаваме модел при дефиниране на целевата функция.

Като метрика за оценка при целевата функция задаваме общата точност (accuracy). Тъй като целта е да се намерят тези стойности на параметрите, при които общата точност е най-висока, а при Hyperopt алгоритъмът се стреми да открие минимума на функцията, е необходимо да сменим знака на получения резултат с отрицателен.

Следващата стъпка е да използваме функцията fmin(), чрез която да открием оптималните параметри. На нея като параметри подаваме целевата функция objective, пространството от параметри params и trials обекта. Алгоритъмът за търсене задаваме да е tpe.suggest и броят итерации да бъде 80, т.е. ще се пробват 80 комбинации на параметрите и техните стойности и накрая ще получим като резултат най-добрата.

Резултат:

 ParametersValues
0criterion1
1max_depth10
2max_features1
3min_samples_leaf0
4min_samples_split0
5n_estimators0

При тези параметри, които са зададени с hp.choice, получаваме индекс, показващ позицията на конкретната стойност в зададения списък. Необходимо е за тях да създадем отделни речници с конкретните индекси и техните съответстващи стойности.

Оптималните параметри, определени от функцията fmin(), можете да видите в таблицата по-надолу:

 ParametersValues
0criteriongini
1max_depth10
2max_featureslog2
3min_samples_leaf2
4min_samples_split2
5n_estimators200

След като вече имаме оптималните параметри, можем да създадем новия модел.

Основните метрики за оценка на класификационни модели са със следните стойности:

 MetricsValues
0Overall Accuracy0.756716
1Overall Error0.243284
2Precision0.736842
3Specificity0.833333
4Sensitivity0.65
5F1_score0.690702

Моделът е със 76% обща точност. В 74% от случаите правилно е определил обектите от положителния клас, които в действителност са положителни. Открил е 83% от отрицателния клас и 65% от положителния.

41.79% от обектите в тестовата извадка спадат към положителния клас, а класификаторът е определил правилно 36.86% от тях. Имаме 4.93% грешка.

Сравнение на резултатите

В следната сравнителна таблица можете да видите разликата в стойностите на различните метрики за оценка на класификационни модели за модела с параметри по подразбиране и след оптимизация.

 MetricsRF DefaultRF Best Params
0Overall Accuracy0.7149250.756716
1Overall Error0.2850750.243284
2Precision0.6654280.736842
3Specificity0.7692310.833333
4Sensitivity0.6392860.65
5F1_score0.6520950.690702

Наблюдава се подобрение във всичките метрики след извършване на оптимизация. Това може да се види и в графиките на матрицата на неточностите и на ROC и Precision-Recall кривите.

Моделът с оптимални параметри има по-добри резултати, защото стойностите на False Positive и False Negative са по-ниски от тези, изобразени на матрицата на модела с параметри по подразбиране. Правилно е определил 325 от общо 390 обекта от отрицателния клас и 182 от 280 от положителния клас.

Съдейки по двете графики, оптимизираният модел дава по-добри резултати от този с параметри по подразбиране. Неговата ROC крива е с по-голяма площ под кривата и е по-далеч от нулевия класификатор, а Precision-Recall кривата му е по-близко до горния десен ъгъл на графиката отколкото тази на другия модел.

Извод

Библиотеката Hyperopt предоставя много възможности за оптимизация на модел за машинно обучение, най-вече при задаване на пространството от параметри и техните стойности. При нея предимство е това, че взима под внимание предишни итерации при търсене на най-добрите стойности за параметрите, което ѝ позволява по-бързо да открие тези, които са оптимални.

Искате да научите повече за машинното обучение?

Включете се в курса по машинно обучение и анализ на данни с Python.

Споделяне чрез:

Facebook
Pinterest
LinkedIn
Email
Telegram

Подобни статии

За да предложим по-висококачествена услуга сайта ни използваме бисквитки (cookies)